Loes Kooreman

Drs. Loes Kooreman, MD

patholoog / pathologist

Korte beschrijving

Loes Kooreman is werkzaam sinds 2014 als patholoog in het MUMC+. Haar primaire aandachtsgebieden zijn gynaecopathologie, mammapathologie en cytologie. Zij neemt deel aan verschillende multidisciplinaire overleggen t.a.v. patiëntenzorg of research. Tevens is zij betrokken bij genetisch onderzoek en moleculaire pathologie. Daarnaast participeert zij in de supervisie van de arts-assistenten en geeft zij onderwijs aan geneeskunde-studenten of collega artsen. Ook is zij betrokken bij algemene zaken van de afdeling, zoals bijvoorbeeld ICT.

Short description
Loes Kooreman has been working as a pathologist at the MUMC+ since 2014. Her primary areas of interest are gynecopathology, breast pathology and cytology. She participates in various multidisciplinary teams regarding patient care or research. She is also involved in genetic and molecular pathology. In addition, Loes participates in the supervision of the pathology trainees and teaches medical students or fellow doctors. She is also involved in general affairs of the department, such as IT.

Aandachtsgebieden

  • gynaecopathologie
  • mammapathologie
  • cytologische pathologie
  • moleculaire pathologie
  • gynecopathology
  • breast pathology
  • cytological pathology
  • molecular pathology

BIG-register

19909882101

Contact

Email: loes.kooreman@mumc.nl
Telephone: +31 4 3387 24 36

Opleidingen

Opleiding
De studie geneeskunde werd door Loes Kooreman gevolgd aan de Universiteit van Maastricht, waar ze ook haar opleiding tot patholoog voltooide. Tijdens deze opleiding genoot ze stages in het st. Elisabeth ziekenhuis van Tilburg en in het Zuyderland ziekenhuis te Heerlen. In 2014 werd zij erkend als patholoog en sindsdien is ze als staflid werkzaam in het MUMC+.

Education
Loes Kooreman studied medicine at Maastricht University, where she also completed her training as a pathologist. During this training she finished her internships in st. Elisabeth hospital of Tilburg and in the Zuyderland hospital in Heerlen. In 2014 she was acknowledged as a pathologist and since then she has been working as a staff member in the MUMC+.

Deelnames, projecten en nevenfuncties

Diagnostische & Research Focus
Loes Kooreman houdt zich in het bijzonder bezig met de gynaecopathologie, mammapathologie en cytologie. Op deze wijze maakt zij deel uit van de oncologische zorg binnen het Maastricht UMC+. Naast de patiëntenzorg is zij tevens nauw betrokken bij wetenschappelijk onderzoek, waarbij eveneens in multidisciplinaire teams samengewerkt wordt.

Nevenfuncties, congressen en werkgroepen
Loes Kooreman is betrokken bij de kwaliteit van de patiëntenzorg en heeft tot het opheffen van de SKML van 2015 tot en met 2019 de landelijke rondzendingen van het mammacarcinoom verzorgd. Vanaf 2021 neemt zij deel aan het CRGO (Commissie Richtlijnen Gynaecologische Oncologie) als vertegenwoordiger van de NWGP (Nederlandse Werkgroep Gynaecopathologie). Sinds 2018 is zij een actief lid van de NWGP en vertegenwoordigd zij hen meer recent ook in de nieuwsbrief van de WOG (werkgroep oncologische gynaecologie).

Ze volgt met interesse nationale en internationale symposia en congressen en is ook lid van meerdere consortia. Ook is ze actief in regionale en lokale werkgroepen met als doel het optimaliseren van de patiëntenzorg.

Sinds september 2022 is Loes vicevoorzitter van de mammacare groep van het Maastricht Comprehensive Cancer Center.  En vanaf november 2022 is zij voorzitter van de Nederlandse Werkgroep Gynaecologie Pathologie (NWGP).

Participations, projects and additional positions

Diagnostic &Research Focus
Loes Kooreman is particularly involved in gynecopathology, mammary pathology and cytology. In this way she is part of the oncology care within the Maastricht UMC+. In addition to patient care, she is also closely involved in scientific research, in which there is also cooperation in multidisciplinary teams.

Additional functions, congresses and working groups
Loes Kooreman is involved in the quality of patient care and, until the ending of the SKML from 2015 to 2019, took care of the national quality assurance of breast carcinoma. From 2021 she participates in the CRGO (Committee guidelines gynecology) as a representative of the NWGP (Dutch Working Group on Gynecology). Since 2018 she has been an active member of the NWGP and more recently she also represents them in the newsletter of the WOG (working group on oncological gynecology).

With interest Loes attends national and international symposia and congresses and is also a member of several consortia. She is active in regional and local working groups with the aim of optimizing patient care.

Since September 2022, Loes has been vice chair of the mammacare group at the Maastricht Comprehensive Cancer Center.  And as of November 2022, she serves as chair of the Dutch Gynecology Pathology Working Group (NWGP).

 

Sluit de enquête